Polityka Prywatności

[data wejścia w życie: 14.01.2023]

Zawartość treści:
  1. Administrator
  2. Proces przetwarzania danych osobowych
  3. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  4. Postanowienia końcowe
I. Administrator

Administratorem strony internetowej https://autocolumb.pl, dalej jako "Strona", oraz administratorem danych osobowych:

  1. użytkowników Strony, tj. osób komunikujących się z administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz na dane kontaktowe podane na Stronie, a także osób zamieszczających opinie o administratorze oraz komentarze pod publikowanymi przez administratora postami,
  2. osób, na rzecz których administrator świadczy usługi w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jest Columb Auto Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 lok. 32 (15-063 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853055, posiadająca numer NIP: 9662141632 oraz numer REGON: 386672708, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, dalej: my.
II. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

  1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
  2. Odbiorcy danych osobowych,
  3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  4. Bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych lub prawnie uzasadniony interes administratora Okres przechowywania danych osobowych
Świadczenie usług informacyjno-logistycznych lub pośrednictwa w nabywaniu pojazdów
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług – umowy zlecenia nabycia i sprowadzenia samochodu, umowy współpracy o świadczenie usług informacyjno-logistycznych lub innych umów zawartych w ramach prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej
Do momentu wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych osobowych osób wyznaczonych przez klienta do zawarcia z nami lub wykonania umowy, np.: reprezentowania klienta przy zawieraniu umowy, prowadzenia negocjacji, należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy czy prowadzenia rozliczeń finansowych
5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. wykonanie obowiązku przechowywania dokumentów stanowiących dowody księgowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości
5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy
Korzystanie ze Strony – wykorzystywanie plików cookie
Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w wykorzystywaniu plików cookie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony, oraz Twoja zgoda w zakresie wykorzystywania wszystkich pozostałych plików cookie, w tym służących ułatwieniu transmisji danych za pomocą sieci Internet oraz umożliwiających zbieranie i analizowanie informacji o ruchu na Stronie. Więcej informacji w Polityce plików cookie.
Do momentu złożenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody
Komunikacja z użytkownikami Strony
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażający się w prowadzeniu komunikacji z użytkownikami Strony, w tym udzielaniu odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z prośbą użytkownika (np. wysyłanie propozycji i/lub kalkulacji nabycia pojazdu)
Do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym/ą przez nas zapytaniem/prośbą
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu komunikacji i wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami publikującymi komentarze pod postami zamieszczonymi na Stronie
10 lat od momentu opublikowania komentarza
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podtrzymywaniu relacji biznesowych z osobami zainteresowanymi naszą działalnością (np. zgłoszenie chęci zostania dealerem)
Do momentu złożenia sprzeciwu
Wystawianie opinii o administratorze
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w umożliwieniu użytkownikom Strony wystawienia opinii o administratorze i świadczonych przez niego usługach
Do momentu złożenia sprzeciwu
Roszczenia
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami
Do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

2. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, obsługujący Stronę i świadczący w naszym imieniu usługi, którzy muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie.

Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. dostawcy usług IT, obsługa prawna i podatkowo-rachunkowa, firmy audytorskie. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to przede wszystkim obsługi płatności (banki), komunikacji z serwisami społecznościowymi, z którymi zintegrowana jest nasza strona (np. Instagram, Telegram), czy podjęcia działań zgodnie z otrzymanym przez nas zapytaniem.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Ponieważ świadczone przez nas usługi polegają na pośrednictwie przy nabywaniu pojazdów z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub prowadzeniu działań informacyjno-logistycznych w tym zakresie, informujemy, że podane nam dane osobowe będą tam przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na tej stronie lub przez formularz kontaktowy.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom strony przysługują następujące uprawnienia:

Podstawa prawna przetwarzania
Uprawnienie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
prawo cofnięcia wyrażonej zgody TAK NIE NIE NIE
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK TAK
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK TAK
prawo przeniesienia danych osobowych TAK TAK NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE NIE TAK

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie IV.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania; brak podania danych uniemożliwia osiągnięcie tych celów
zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy; brak podania danych uniemożliwia jej zawarcie
wykonanie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg prawny nałożony przepisami prawa; przechowywanie danych jest konieczne zgodnie z regulacjami prawa podatkowego i rachunkowego
prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych w celach komunikacyjnych, wystawienia opinii o administratorze oraz publikacji komentarzy pod postami jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.), dalej: UŚUDE, przesyłanie treści marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną wymaga zgody osoby zainteresowanej na ich otrzymywanie. Osoba taka musi ponadto wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, który to wymóg nakładają przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542), dalej: PT.

Informujemy, że wyrażenie obydwu ww. zgód następuje poprzez podanie Twojego adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefony w wyznaczonych miejscach w formularzach kontaktowych.

Jednocześnie informujemy, że wyrażenie wymienionych zgód dotyczy wyłącznie przesyłania treści informacyjnych na podany przez Ciebie adres e-mail i/lub numer telefonu. Zgody, o których mowa, mogą zostać przez Ciebie cofnięte w dowolnym momencie. Można to uczynić, kontaktując się z nami na podane niżej dane kontaktowe. Wycofanie którejkolwiek ze zgód uniemożliwi nam prowadzenie z Tobą dalszej komunikacji związanej ze świadczonymi przez nas usługami.

IV. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres [email protected], telefonicznie pod numer 799 097 860 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.

Wniosek
Uzupełnij swoje dane
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Columb Auto Trade sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32 (15-063 Białystok). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia propozycji i/lub kalkulacji nabycia pojazdu/ów zgodnie z Twoim życzeniem. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Oblicz koszt samochodu pod klucz
Wpisz swój numer telefonu i otrzymasz obliczenie na WhatsApp
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Columb Auto Trade sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32 (15-063 Białystok). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia propozycji i/lub kalkulacji nabycia pojazdu/ów zgodnie z Twoim życzeniem. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Zaproponuj stawkę
Wypełnij wymagane dane
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Columb Auto Trade sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32 (15-063 Białystok). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia propozycji i/lub kalkulacji nabycia pojazdu/ów zgodnie z Twoim życzeniem. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Kup teraz
Wypełnij wymagane dane
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Columb Auto Trade sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32 (15-063 Białystok). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia propozycji i/lub kalkulacji nabycia pojazdu/ów zgodnie z Twoim życzeniem. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Oblicz koszt pod klucz
Wpisz swój numer telefonu i otrzymasz obliczenie na WhatsApp
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Columb Auto Trade sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32 (15-063 Białystok). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia propozycji i/lub kalkulacji nabycia pojazdu/ów zgodnie z Twoim życzeniem. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Kup podobne
Wypełnij wymagane dane
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Columb Auto Trade sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32 (15-063 Białystok). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia propozycji i/lub kalkulacji nabycia pojazdu/ów zgodnie z Twoim życzeniem. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
Znalazłeś taniej

Imię
Numer telefonu*
Oferowana przez Ciebie cena*
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Columb Auto Trade sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32 (15-063 Białystok). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu w związku ze złożonym zgłoszeniem. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

* - Pola wymagane

Wiadomość wysłana
Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie. Nasz specjalista wkrótce się z Tobą skontaktuje
Zamknij okno
Darmowe wybieranie

Zostaw zapytanie i w ciągu jednego dnia otrzymaj od naszych ekspertów indywidualny wybór opcji samochodu.

Imię
Imię
Numer telefonu
Numer telefonu*
Odsyłacz do strony internetowej

* - Pola wymagane

Wiadomość wysłana
Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie. Nasz specjalista wkrótce się z Tobą skontaktuje
Zamknij okno
Wiadomość wysłana
Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie. Nasz specjalista wkrótce się z Tobą skontaktuje
Zamknij okno
Wniosek
Wybierz najbliższy oddział
1